Algemene Voorwaarden KickSo digital agency

 

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de cliënt (hierna te noemen de opdrachtgever), van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en KickSo digital agency (hierna te noemen de opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten en geaccordeerde offertes.

 

 1. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten aan derden waaronder Facebook en andere social media bedrijven. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  1. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 

2 De uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen (teksten of beeld).

 

 1. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
 3. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

 1. Bij uiteindelijke aflevering van de opdracht heeft opdrachtgever altijd de laatste check op (spel)fouten en zal daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.

 

3 Inschakelen van derden

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

 1. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 2. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtnemer.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

 1. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

 1. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

5 Gebruik en licentie

 

 1. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp van opdrachtnemer ruimer of op andere wijze of in een later stadium eigenhandig te (laten) gebruiken. In geval van niet overeengekomen ruimer, her- of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen abonnementstarief, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 2. De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

6 Abonnementstarief en bijkomende kosten

 

 1. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die opdrachtgever heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. Bij het aangaan van een abonnement machtigt u opdrachtnemer om het factuurbedrag van uw rekening af te schrijven. Bij het aangaan van een abonnement geldt deze machtiging ook voor het abonnementsgeld voor de eventuele volgende periodes.
 2. Naast het overeengekomen abonnementstarief komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt voor rekening van opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld de inkoop van adressen bij externe social media bedrijven als Facebook, Instagram, etc.
 3. Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden betaald door opdrachtgever.

 

 1. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren

 

 1. Abonnementstermijn, opzegging
 2. Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding is het abonnement te allen tijde per direct opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Om een abonnement te beëindigen dient opdrachtgever opdrachtnemer hierover schriftelijk te berichten.

 

 1. De maandelijkse advertenties en betalingen kunnen niet overgeslagen of doorgeschoven worden.

 

8.Factuur en betaling

 1. Klant is een maandbedrag en eenmalige setup fee verschuldigd van het moment waarop het Abonnement is besteld en zal deze via de afgesproken betaalmethoden aan opdrachtnemer betalen.
 2. Opdrachtnemer zal Klant maandelijks (digitaal) een factuur of incasso-aankondiging sturen met een gespecificeerd overzicht. Opdrachtnemer heeft het recht een derde partij te machtigen namens opdrachtnemer de factuur of incasso-aankondiging te versturen.
 3. Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso, dienen alle facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na de bezorging van de factuur en factuurdatum te worden voldaan op een door opdrachtnemer of door opdrachtnemer gemachtigde partij aan te geven rekeningnummer. Na 14 dagen wordt een herinnering digitaal verstuurd. Na 28 dagen wordt een aanmaning digitaal verstuurd en wordt het factuurbedrag opgehoogd met € 12,50 sommatiekosten. Na 35 dagen wordt een ingebrekestelling digitaal verstuurd en wordt het factuurbedrag nogmaals opgehoogd met € 12,50 sommatiekosten. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant aan opdrachtnemer niet op. Klant mag in geen enkel geval vorderingen op opdrachtnemer verrekenen met schulden aan opdrachtnemer.
 4. Bij niet tijdige betaling schiet Klant tekort in de nakoming van de Overeenkomst en is Klant in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien 14 dagen na het versturen van de ingebrekestelling het factuurbedrag en sommatiekosten niet door Klant zijn voldaan, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder, alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitengerechtelijke incassokosten die opdrachtnemer moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Klant bedragen 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste € 2.500,00 van de vordering met een minimum van € 375 (driehondervijfenzeventig Euro), 10% over de volgende € 2.500,00 van de vordering, 5% over de volgende € 5.000,00 van de vordering, 1% over de volgende € 190.000,00 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van € 6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijd nooit minder dan € 40,00.
 6. Bij tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Klant, heeft opdrachtnemer het recht het uitvoeren van haar diensten op te schorten

 

9 Garanties en vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.; b.misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.; c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden ; d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers ; e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door opdrachtnemersstagnatie, is uitgesloten.

 

 1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de opdrachtnemersleiding van de opdrachtnemer

 

-ondergeschikten derhalve uitgezonderd -, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft.Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

 1. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

11 Overige bepalingen

 

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

 

KickSo digital agency | Baronielaan 301 | 4835JN Breda

 

Kvk-nr.: 68951248 | BTW-nr.: NL207283278B03