Privacy Statement Kickso digital agency 2020

 

Kickso (hierna te noemen: Kickso) hecht groot belang aan het waarborgen van uw privacy. Kickso verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie zoals u ons deze verstrekt of die anderszins tot ons komt te beveiligen en te beschermen. Dit geldt voor de informatie die u ons verstrekt bij een bezoek aan onze website, bij een verzoek om meer informatie of een offerte, bij het afnemen van een product of dienst en bij ieder andersoortig contact dat plaatsvindt tussen u of een derde en Kickso.

 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaat Kickso alle informatie waarmee wij natuurlijke personen kunnen identificeren. Het gaat er niet om dat een persoonsgegeven direct iets over de natuurlijke persoon zegt; ook een combinatie van informatie kan maken dat er sprake is van persoonsgegevens. Het bekendste voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of geboortedatum, maar ook een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De persoonsgegevens welke Kickso verzameld zijn:

 

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zijn uitsluitend bedoeld voor de analyse en optimalisatie van website en tools. Wanneer u Kickso per e-mail benadert, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vraag of reactie te kunnen reageren. Door u aangeleverde informatie wordt zodra dit wordt verzocht gebruikt om een offerte of aanbod te kunnen doen. Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of aanbiedingen, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief respectievelijk aanbiedingen te sturen.

 

Gedurende de looptijd van een overeenkomst gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan deze overeenkomst uitvoering te kunnen geven. Dit houdt in dat wij u onder meer informeren over updates, maar wij u ook kunnen benaderen bij problemen of anderszins. Indien wettelijke verplichtingen dit van ons verlangen, zal Kickso uw persoonsgegevens verzamelen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Kickso gebruikt persoonsgegevens die zij van en over derde-betrokkenen ontvangt (mede) voor het samenstellen van profielen van gebruikers ten behoeve van het gericht aanwenden van marketingactiviteiten, altijd op basis van een gerechtvaardigd belang/uw toestemming.

 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief betreft een algemene nieuwsbrief over de producten en diensten van Kickso en al hetgeen hieraan gerelateerd is. Wanneer u niet langer geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief, dan kunt u Kickso hierover informeren of u eenvoudig uitschrijven via de link zoals vermeld in iedere nieuwsbrief. Met de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens alleen met dat doel verwerkt.

 

Doelgroep

De doelgroep van dit privacybeleid is een ieder die (mogelijk) geïnteresseerd is in de producten van, diensten van en/of een samenwerking met Kickso, een ieder die een overeenkomst met Kickso heeft gesloten, iedere betrokkene (dat wil zeggen iedereen van wie Kickso persoonsgegevens verwerkt of heeft verwerkt) en een ieder die een overeenkomst met Kickso heeft gehad.

 

Herkomst persoonsgegevens

Kickso ontvangt persoonsgegevens van haar klanten en geïnteresseerden rechtstreeks. Daarnaast ontvangt zij persoonsgegevens van derde-betrokkenen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld via ingevulde contactformulieren, aangeleverde datasets, etc.

 

Bewaartermijnen

Gegevens van potentiële klanten worden maximaal 4 jaar bewaard. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die waarschijnlijk interesse hebben in informatie over Kickso, zg. prospects, en personen die mogelijk interesse hebben in informatie over Kickso, zg. prospects. Persoonsgegevens van suspects worden maximaal 3 jaar, van prospects maximaal 4 jaar bewaard. Dit wordt bij de potentiële klant gemeld. Indien de potentiële klant zich hier tegen verzet, dan worden de gegevens alsnog op eerste verzoek vernietigd

 

Gegevens verzameld voor projecten van klanten van Kickso worden bewaard gedurende de looptijd van de dienstverlening en vervolgens, maximaal 180 dagen na het beëindigen van de dienstverlening, tenzij uit wet- en regelgeving een langere bewaartermijn volgt. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

 

 

 

 

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht op:

 

U kunt een verzoek met betrekking tot één van genoemde rechten indienen via onze PrivacyCoördinator info@kickso.nl. Kickso reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek. Wij hoeven onder meer niet aan uw verzoek te voldoen indien dit in strijd mocht blijken met wet- en regelgeving, de doeleinden van verwerking in het gedrang komen, er een beroepsgeheim op de verwerking rust, het een onredelijk verzoek betreft of u de gevraagde informatie al hebt.

 

Delen van gegevens

Kickso verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten met wie zij een overeenkomst van opdracht heeft gesloten. De persoonsgegevens die zij voor deze klanten verwerkt worden van de klant ontvangen of voor hem verzameld. Kickso deelt deze gegevens met anderen indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening. Daaraan ligt altijd een (sub-) verwerkersovereenkomst aan ten grondslag. Hier kunt u terugvinden met wie wij (sub-)verwerkingsovereenkomsten hebben gesloten. Uiteraard gelden de afspraken die wij met u maken (waaronder volstrekte geheimhouding) ook voor onze (sub-)verwerkers.

 

Beveiliging

Kickso hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en uw privacy in het bijzonder. Wij nemen daarom passende maatregelen om ieder onrechtmatig gebruik, misbruik, verlies, diefstal, lek, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Onze beveiligingsmaatregelen sluiten altijd aan bij de laatste stand van de technologie.

 

Mocht u vermoeden dat gegevens onverhoopt niet op de juiste wijze worden beschermd, of heeft u andere zorgen over onze gegevensverwerking, neemt u dan contact op met onze PrivacyCoördinator via info@kickso.nl (adres: Takkebijsters 72, 4817BL Breda) tel.: 076 20 177 06.

 

Cookies

Kickso maakt gebruikt van cookies. Deze cookies registreren persoonsgegevens van bezoekers met als doel de beleving van haar websites te optimaliseren. De cookies die wij gebruiken zijn terug te vinden in ons Cookie en subverwerker overzicht. Dit kunt u hier vinden.

 

Wijziging Privacy Statement

Kickso zal dit Privacy Statement zonodig aanpassen om in de pas te blijven met geldende wetgeving. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.